Specialist Photo Services 
Gwasanaethau Arbenigol Ffotograffig

Scanning * Laminating up to A3 * Laser Document Printing * Digital & Printed Passport Photos *

We offer a range of expert services - give us a call, or drop into the shop to discuss your needs.
Rydym yn cynnig llwyth o wasanaethau arbenigol ffotograffig yn y siop  - cysylltwch unrhyw bryd i drafod eich anghenion.

PHOTO RESTORATION
ADFER LLUNIAU

Preserve your fragile or damaged prints for future generations by bringing them to us for digitising and restoration. With decades of combined experience in photo and visual industries, we are able to cover jobs from the standard scratch and dust removal (£28 per image), to full restoration or colourisation of your precious images (£45).
Extensive repairs of severely damaged photos may be quoted for bespokely, to reflect the time allocated to do the repair.

Cadwch eich hen lluniau bregus yn saff i'r genedl nesaf trwy dod â nhw atom ni i'w digideiddio a'u hadfer. Gyda degawdau o brofiad yn niwydiannau ffotograffig a gweledol, rydym yn gallu cynnig gwasanaethau adfer sylfaenol i ddelio â marciau llwch neu chrafiadau (£28 y llun), hyd at adferiad llawn neu ail-liwio hen luniau (£45 y llun). Mae atgyweiriadau helaeth yn cael eu prisio yn benodol i bob llun, i adlewyrchu'r gwaith.

TAPE-TO-DVD TRANSFER
TROSGLWYDDO TÂP

We offer a service to transfer analogue recordings to DVD, CD or digital file (including Cine film, VHS, Betamax and camcorder tapes). Pop instore to pick up a current pricelist, or view it here.

Rydym yn cynnig gwasanaeth i drosglwyddo recordiadau analog i DVD, CD neu ffeil ddigidol (gan gynnwys ffilm Cine, VHS, Betamax a thapiau camcorder). Galwch i'r siop i godi rhestr prisiau, neu lawrlwythwch e yma.

SCANNING
SGANIO

High Resolution scanning available of slides, negatives and prints, starting at just £1.20 per image for 5 or fewer items.
Quantities of prints or negatives between 6 - 50 are 70p each, 35p each for 51-200, with a bulk discount price of 25p each for quantities of 201+ at a time.


Sganio Cydraniad Uchel ar gael ar gyfer sleidiau, negatifau a phrintiau, am £1.20 y llun pan yn 5 neu llai mewn nifer. 
Gostyniad pris i 70c yr eitem pan rhwng 6-50 mewn nifer, gostyngiad i 35c yr eitem i 51-200 mewn nifer, a pris o 25c yr eitem pan yn sganio dros 201 eitem ar y tro.

DRONE PHOTOGRAPHY
LLUNIAU DRÔN

Regularly providing images for house and land sales, we also have drone photography vouchers available which make a perfect gift for the person who has everything!
£120 for disk of edited still images of the location of your choice.
Video commissions undertaken upon request.


Mae Ashley yn rheolaidd yn darparu gwasanaeth ffotograffiaeth drôn ar gyfer gwerthu tir a thai, ac mae gennym talebau am y wasanaeth ar gael - perffaith fel anrheg i berson sydd â phopeth!
£120 am ddisg o luniau llonydd o'r lleoliad o'ch dewis chi.
Cynhelir comisiynnau fideo ar gais.

ART DIGITISATION & PRINT
DIGIDEIDDIO A PHRINTIO CELF

We digitise artwork, often in preparation for our Giclée printing service on a range of quality art papers and archival cotton rag.
A simple art digitisation up to A3 in size is £6; a colour-matched and test printed digitisation of artwork up to A3 in size is £26.
For larger artworks the service is £33 and includes high quality studio photography prior to the colour-match service and test printing.


Rydym yn digido gwaith celf, yn aml i'w paratoi ar gyfer ein gwasanaeth printio Giclée ar ddewis eang o bapurau neu gotwm.
Mae digido syml hyd at maint A3 yn £6; mae digido hyd at maint A3 sydd hefyd yn cynnwys gwasanaeth cydweddiad lliw yn £26.
Am waith mwy o faint mae'r gwasanaeth yn £33 ac yn cynnwys ffotograffiaeth safonol o'r darlun yn y stiwdio, cyn dechrau ar gydweddiad y lliwiau a'i profi trwy printio.

CUSTOM FRAMING
FFRAMIO LLUNIAU

We make made-to-measure frames in a wide selection of styles, for contemporary or classic artworks, prints, textiles or 3D artefacts.
Bring your items in-store for us to measure, where you can also select your moulding, mounts and other necessary details. We can provide an instant quote with no obligation to proceed.


Rydym yn creu fframâu wedi'u gwneud i fesur mewn dewis eang o arddulliau, i weithiau celf, prints, tecstiliau ag arteffactau cyfoes neu chlasurol.
Dewch â'ch eitemau atom yn y siop lle gewn ni fesur y gwaith, a gewch chi ddewis eich mowlding, mowntiau ac unrhyw fanylion eraill. Gallwn ddarparu dyfynbris ar unwaith heb unrhyw rwymedigaeth i symyd ymlaen gyda'r archeb.COMMERCIAL PHOTOGRAPHY
FFOTOGRAFFIAETH MASNACHOL

Ashley offers flexible commercial photographic services suitable for a large range of business needs,and has most recently worked with goods manufacturers, hotels, local milk producers and green energy co-operatives. Contact us to discuss your ideas for your business.

Mae Ashley yn cynnig gwasanethau ffotograffig masnachol hyblyg, sydd yn addas ar gyfer nifer eang o fusnesau. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda ffatri gwneuthuro nwyddau, gwestai, cynhyrchydd llaeth lleol a chwmni cydweithredol ynni gwyrdd. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau ar gyfer eich busnes chi.

STUDIO PORTRAITS
PORTREADAU STIWDIO

We have a professional portrait studio upstairs at 46 High Street, and fulfill work ranging from family portraits, headshots and pet portraits, to commercial product photography. Portrait sessions are £45; please enquire about our commercial pricing. 
Contact us for further information, buy a voucher or to book a session.


Mae gennym stiwdio portreadau proffesiynnol uwchben y siop yn 46 y Stryd Fawr, ac rydym yn cyflawni gwaith sy'n amrywio o bortreadau teuluol, lluniau unigolion profesiynnol a lluniau anifeiliaid anwes, i ffotograffiaeth cynnyrch masnachol. Mae sesiynau portreadau yn £45; cysylltwch â ni am ein prisiau gwaith masnachol.
Cysylltwch â ni am mwy o wybodaeth, prynu taleb, neu i archebu sesiwn.

FAMILY PORTRAITS
LLUNIAU TEULU

Location photoshoots are a great way to reflect your interests and personality as a family, and Mother Nature offers the best backdrops! Location shoots are £65, and can be arranged with Ashley via email.

Mae ffotoshŵts tua fas yn ffordd grêt o adlewyrchu'ch diddordebau a'ch personoliaeth chi fel teulu, ac mae'r awyr agored yn cynnig y backdrops orau! Mae ffotoshŵts teuluol ar leoliad yn £65, ac yn gallu cael eu trefnu gyda Ashley trwy ebost.

 
 
Sign up for email promotions.
Your information is safe with us and won't be shared.
Thank you for signing up!
 

By continuing to browse or by clicking Accept Cookies, you agree to the storing of cookies on your device necessary to provide you with the services available through our website.

    Accept   Privacy & Cookie Policy
Loading More Photos
Scroll To Top
Close Window
Loading
Close